MOLLER AUTO VIRU OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. MAI 2018)

Moller Auto Viru OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Moller Auto Viru OÜ (registrikood 11131478) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Moller Auto Viru OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Moller Auto Viru OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Moller Auto Viru OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Moller Auto Viru OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Moller Auto Viru OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil viru@skoda.ee
 4. Moller Auto Viru OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Moller Auto Viru OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 5. Moller Auto Viru OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Moller Auto Viru OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 6. Moller Auto Viru OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele;
 • Moller Auto Viru OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
  Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 1. Moller Auto Viru OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Moller Auto Viru OÜ -l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Moller Auto Viru OÜ-l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Moller Auto Viru OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 2. Moller Auto Viru OÜ tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Moller Auto Viru OÜ oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. 
 3. Moller Auto Viru OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Moller Auto Viru OÜ edastab isikuandmeid, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Moller Auto Viru OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 4. Moller Auto Viru OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Moller Auto Viru OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Moller Auto Viru OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 5. Andmesubjektil on Moller Auto Viru OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
 • ​õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
 • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
 • õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 1. Õiguste teostamiseks palub Moller Auto Viru OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Moller Auto Viru OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt. 
 2. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Moller Auto Viru OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Moller Auto Viru OÜ õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Moller Auto Viru OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 3. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Moller Auto Viru OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 4. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Moller Auto Viru OÜ võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu. 

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori "Car Brand Health" uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.